Regulamin

Regulamin Przedszkola „Kraina dziecięcych marzeń”

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka, podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby oraz osiągnęły dojrzałość przedszkolną. W wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjęte dzieci młodsze po wcześniejszej pozytywnej opinii wychowawcy.

5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30. Informacja na temat harmonogramu pracy przedszkola znajduje się na tablicy informacyjnej. Rodzice, których dzieci korzystają z placówki w pełnym wymiarze, powinni opuścić przedszkole z podopiecznym o godzinie 17.30. W przypadku spóźnienia naliczana będzie opłata w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą, kolejną godzinę.

6. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być czyste i zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. W razie wątpliwości nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka.

7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia dyżurnego Komendy Policji w Nisku o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

8. Nauczycielka odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu pracowników Przedszkola oraz złożeniu odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. Osoby upoważnione muszą przy odbiorze posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

10. Prośba jednego z rodziców dotycząca nie wydania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczona przez prawomocne orzeczenie sądowe.

11. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, ręcznik, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie. Dzieci leżakujące po obiedzie dodatkowo pościel i piżamę. Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.

12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków i zabawek.

13. Zabrania się zakładania biżuterii (wiszących kolczyków, pierścionków, bransoletek, łańcuszków i zegarków), gdyż może ona powodować zagrożenia dla zdrowia dzieci.

14. Rodzic ma prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz porad i wskazówek od nauczyciela prowadzącego.

15. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

16. Rodzic zobowiązany jest do aktualizowania telefonów kontaktowych oraz do terminowego uiszczania opłat za pobyt w przedszkolu.

17. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustaleń, w drodze zarządzenia wewnętrznego właściciela lub dyrektora.