Koncepcja

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„Kraina dziecięcych marzeń”

Diagnoza

Opracowanie koncepcji pracy Niepublicznego Przedszkola „Kraina dziecięcych marzeń”, poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jak i bazowe oraz statut placówki.

Koncepcję opracowano na lata 2016/2017–2020/2021.

Ogólne cele koncepcji pracy przedszkola:

 • przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci, • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
 • przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Misja przedszkola

Przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę.

Ponadto, przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie przez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. W toku działania nabywają praktyczne umiejętności, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci są uczone troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych przez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Kierunki realizacji koncepcji pracy

 • Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych.
 • Realizacja koncepcji „Wychowania do wartości”.
 • Promocja zdrowia i aktywności ruchowej.
 • Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu.
 • Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

Sylwetka absolwenta przedszkola:

 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielny,
 • jest kulturalny – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia.

Metody pracy przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • czynnościowe nauczanie matematyki,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA,
 • metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój dzieci, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi ich dzieci.

Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • dni otwarte przedszkola,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Kierunki planowanych zmian

 • Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 • Realizacja nowatorstwa pedagogicznego.
 • Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad.
 • Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej.
 • Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 • Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.

Priorytety na lata 2016/2017–2020/2021:

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.
 • Doskonalenie bazy przedszkola.

 

Przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia: 6.09.2016 r.