Statut przedszkola

Statut
Przedszkola
„Kraina dziecięcych marzeń”


§ 1: Postanowienia ogólne

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej części Przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi Przedszkole „Kraina dziecięcych marzeń”.

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

3. Osobą prowadzącą przedszkole jest ASMIR2 s.c. Joanna Dziób, Mirosław Dziób.

4. Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Burmistrza Miasta i Gminy Nisko.

5. Przedszkole jest zlokalizowane pod adresem: 37-400 Nisko, ul. Wojska Polskiego 3.

6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

7. Nadzór nad funkcjonowaniem Przedszkola sprawuje osoba prowadząca.

8. Do zadań i kompetencji osoby prowadzącej należy:
1) nadanie statutu i zmiany jego treści,
2) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Przedszkola,
3) ustalanie wysokości czesnego i innych opłat,
4) zatwierdzanie budżetu Przedszkola,
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora,
6) zapewnienie pomieszczeń i odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do działalności Przedszkola.

§ 2: Cele i zadania Przedszkola
§ 3: Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Przedszkola
§ 4: Organizacja Przedszkola
§ 5: Dyrektor Przedszkola
§ 6: Prawa i obowiązki rodziców
§ 7: Prawa i obowiązki dzieci
§ 8: Prawa i obowiązki nauczycieli Przedszkola
§ 9: Zasady przyjmowania do Przedszkola i skreślania z listy wychowanków
§ 10: Zasady finansowania Przedszkola
§ 11: Przepisy końcowe