Ramowy rozkład dnia

 

6:00 -8:45

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze,  zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:45 -9:00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9:00 -9:30

Śniadanie.

9:30 -10:15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:15 -10:30

Gry i zabawy ruchowe.

10:30
-11:00

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

11:00 -12:15

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

12:15 -12:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:30
-13:00

Obiad.

 

13:00 -14:20


Dzieci najmłodsze -  Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki, bajkoterapia, leżakowanie

Dzieci z grupy średniej -  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, leżakowanie

Dzieci z grupy najstarszej - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie

13:00
-15:30

Zajęcia dodatkowe indywidualne według harmonogramu.

14:20 -14:30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14:30
-14:50

Podwieczorek.

14:50 -16:30

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

16:30 -17:00


Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.