Okiem specjalisty

Specjalista/terapeuta/logopeda: mgr Katarzyna Kozak
Specjalista: mgr Daria Dudek

 

ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 Rozwój mowy dzieci 3– letnich

-    Dziecko spełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy;

-    Dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą zdania kilkuwyrazowego;

-    W wypowiedziach dziecka można dostrzec poszczególne kategorie gramatyczne, chociaż obserwuje się  jeszcze wiele form niewłaściwych, które z czasem ulegną poprawie;

-    Dziecko powinno wymawiać prawidłowo następujące głoski: a, o, e, y, i, ą, ę, p, m (także zmiękczone: pi, bi, mi), f, w (fi, wi), t, d, n, ń, l (li), ś, ź, ć, dź, k, g (ki, gi), ch, j, ł; w grupach spółgłoskowych mogą być one opuszczane lub zastępowane innymi, a w długich wyrazach przestawiane;

-    Głoski s, z, c, dz zaczynają być wymawiane prawidłowo;

-    Głoska r artykułowana jest jako l.

Rozwój mowy dzieci 4- letnich

 

-     Dziecko rozumie i wykonuje nasze polecenia, także te, które zawierają wyrażenia przyimkowe z przyimkami: na, pod, do, w, przed, za, obok itp.;

-     Wypowiedzi dziecka wybiegają  poza aktualnie przeżywaną sytuację, potrafi mówić o przyszłości i przeszłości;

-      Głoski s, z, c, dz powinny być wymawiane prawidłowo (twardo, realizacja zazębowa);

-      Pojawia się drżący dźwięk podobny brzmieniem do r lub pełne wymówienie tej głoski 

Rozwój  mowy dzieci 5 – letnich

 

-    Wypowiedzi przyjmują  formę wielozdaniową;

-    W wypowiedziach dziecko uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo –  skutkowe;

-    Dziecko potrafi opisywać przedmioty podając ich cechy charakterystyczne oraz      możliwości zastosowania tych przedmiotów; potrafi wyjaśnić znaczenie słów;

-     Nieprawidłowości gramatyczne zanikają;

-     Dziecko rozumie konstrukcje przyimkowe i posługuje się nimi;

-     Dziecko wymawia głoskę r oraz głoski: sz, ż, cz, dż a wszystkie głoski dźwięczne  brzmią dźwięcznie

 

Objawy wskazujące na obecność zaburzeń słuchu u dzieci.

Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważony. Obecność zaburzeń słuchu może wpływać na zachowanie dziecka, jego umiejętność koncentracji, czy wręcz prowadzić do zahamowania rozwoju. Te objawy i wiele innych, kojarzone są częściej z problemami wychowawczymi niż z niedosłuchem. Tymczasem typowe symptomy wskazujące na możliwość występowania zaburzeń słuchu są łatwe do wychwycenia. Są to m.in.:

 

·        opóźniony rozwój mowy lub ograniczony zasób językowy,

·        trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego i nieprecyzyjne wypowiadanie słów,

·        niewyraźna mowa,

·        gubienie początków lub końcówek wyrazów,

·        problemy z pisaniem ze słuchu ( dziecko pisze tak jak słyszy),

·        obserwowanie twarzy osoby mówiącej,

·        rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie w czasie, gdy inni wykonują polecenie nauczyciela,

·        zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu,

·        opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie,

·        trudności z rozumieniem poleceń wydawanych w hałasie,

·        częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się „co?”, trudności ze zrozumieniem pytania,

·        siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności,

·        siadanie blisko nauczyciela i obserwowanie z uwagą lub wręcz odwrotnie – zajmowanie się samym sobą w końcu sali,

·        trudności z lokalizacją źródła dźwięku,

·        głośne mówienie w cichym otoczeniu,

·        gorsze wyniki w nauce,

·        siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed hałasem,

·        bóle głowy, które mogą być objawem wskazującym na obecność nadwrażliwości na dźwięki,

·        słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni ( szumy, piski, gwizdy, dzwonienie),

·        dysleksja, dysgrafia,

·        zawroty głowy, zaburzenia równowagi.